Weird Tumblr Themes
Anonymous said: Top six dragons of all time, GO!

flamiekitten:

  1. Toothless!
  2. Smaug!
  3. Spyro!
  4. Falkor!
  5. Haku!
  6. Gadzooks!

gdragxn:

queererfacilities:

ohnotania:

Basically Tumblr.

shut the fuck up

literally tumblr